10. Sınıf Felsefe 1. Ünite Felsefeyi Tanıma Testi-4 Online Çöz

Tebrikler - adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Test Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Cevap: %%SCORE%%
Yanlış Cevap: %%WRONG_ANSWERS%%
Başarı Oranı: %%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bilme edinimi, özne ile nesne arasında kurulan bağla gerçekleşir. Bilginin konusunu; insanın, karşısında bulduğu veya zihinde ürettiği toplumsal, politik, ekonomik, psikolojik her tür olay ve olgu oluşturmaktadır. İnsan, hem dış dünyadaki nesne hakkında hüküm veren özne hem de bir başkasının bilgisine konu olan nesne konumunda olabilir.
Buna göre bilginin ortaya çıkışı ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
A
Bilgi belli bir süreçte oluşur.
B
Bilginin oluşumunda hem özne hem nesne olmak zorundadır.
C
Bilgi dış gerçekliktir.
D
Bilgi onu üreten öznenin algısına bağlıdır.
E
Bilginin konusu dış dünyadaki deneyimlerdir.
Soru 2
Felsefe köken olarak bilgiyi ve bilgeliği sevmek anlamına gelir, özgür düşünce ve eleştiriyle rasyonel bilgilere ulaşıp sorunları çözmeyi ve yaşamı buna göre düzenlemeyi amaçlar.
Buna göre felsefenin anlamı ile ilgili en kapsamlı ifade aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Felsefe bilgeliğe ulaşma çabasıdır.
B
Felsefe gerçeği arama çabasının bir ürünüdür.
C
Felsefe evren hakkında belirli bir görüş elde etme faaliyetidir.
D
Felsefe, belirli konularda araştırma yapmaktır.
E
Felsefe, sorunların çözümü için sistemli ve tutarlı düşünme etkinliğidir.
Soru 3
Sokrates, insan için en zor olanın seçme anı olduğunu söyler. Ona göre hayatın sunduğu bütün seçeneklerin bize ne kazandıracağını hesaplayarak her yerde ve her zaman mümkün olan en iyi hayatı seçebiliriz. Bütün bunları düşünür, ruhun aslını da göz önünde tutarsak, hayatı iyisiyle kötüsünü ayırt edebiliriz.
Bu parçada felsefenin aşağıdaki hangi işlevinden söz edilmektedir?
A
Hayatı anlama
B
Bilme isteğini geliştirme
C
Doğru bilgiye ulaşma
D
Özgün fikirler elde etme
E
Yeni fikir akımları geliştirme
Soru 4
Filozof felsefi soruları sorarken akla ve mantık ilkelerine uygun cevaplar da üretmelidir. Fakat öncelik varlığı anlamak için doğru soruları sormaktadır. Yani soru sormak önemli ama bunun yanında akla ve mantığa uygun cevaplar bulmak da gereklidir. Fakat her soru için farklı cevaplar verilebilir. Aynı zamanda her cevap yeni sorular da ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla iki bin beş yüz yıllık felsefe tarihi, dinamizmini kaybetmeden varlığını sürdürmektedir.
Parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmıştır?
A
Felsefe tarihi insanlık tarihi ile başlar.
B
Felsefede sorular cevaplardan daha önemlidir.
C
Felsefe insanın en önemli etkinliğidir.
D
Tarihi süreç içinde felsefenin alanı sürekli genişlemiştir.
E
Felsefe evreni anlama çabasıdır.
Soru 5
“Ben kimim?”, “Evrenin bir amacı var mıdır?”, “Mutluluk nedir?”, “Doğru bilgi mümkün müdür?” türünden sorular soran felsefe, bu sorulara genel-geçer, nesnel ve kesin yanıtlar vermez. Çünkü her filozofun dünyayı anlama ve anlamlandırma süreci farklıdır.
Buna göre felsefenin sorduğu sorulara kesin, nesnel ve genel-geçer cevaplar vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olarak gösterilebilir?
A
Konularının çeşitli olması
B
Öznel olması
C
Evrensel bir bilgi olması
D
Kümülatif olması
E
Eleştirel olması
Soru 6
Senden evvel de pek çok insan aynı gökyüzünü paylaştı. Fakat bir kez olsun bakmayı düşünmediler masmavi gökyüzüne. Akıp giden zamanı hissetmediler. Koşulsuz hayatın meşguliyetine duydukları sarsılmaz teslimiyet duygusuyla ne olmak istedikleri konusunda en ufak tereddüt duymadan geldiler, baktılar ve gerçeği görmeden göçtüler bu dünyadan. Görmek isteyenlerin ise en büyük yardımcısı felsefe oldu.
Buna göre felsefi bilginin insana ve insanlığa en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A
Aklı çelişkilerden kurtarmıştır.
B
Gerçekliği sorgulamayı sağlamıştır.
C
Akıl yürütme becerisi kazandırmıştır.
D
Bilginin temellendirilmesini sağlamıştır.
E
Doğru bilgiyi mümkün kılmıştır.
Soru 7
Felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. Bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür.
Bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
A
Kesin bir doğruluk değerine sahip olması
B
Subjektif olması
C
Rasyonel olması
D
Var olan her şeyi konu edinmesi
E
Kendinden önceki düşünürlerden etkilenmesi
Soru 8
Her şeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen, eleştirmeyen insan için felsefi düşünme söz konusu olamaz. Felsefe bilgisi varlıklar ve olaylar karşısında merak duyan insanlarda ortaya çıkar.
Bu parçada felsefi bilginin aşağıdaki hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?
A
Sorgulayıcılık
B
Öznellik
C
Tutarlılık
D
Bütünsellik
E
Kümülatiflik
Soru 9
“Suje ile obje arasında kurulan bağdan doğan üründür.”
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A
Akt
B
Bilgi
C
Gerçeklik
D
Doğruluk
E
Temellendirme
Soru 10
Hayatın her yerinde felsefe karşımıza çıkar. İleri sürdüğümüz bir fikrin doğru olduğunu iddia etmek için kanıtlar sunmaya başladığımızda, ahlaki tutumlarımızla ilgili karar vermek durumunda kaldığımızda, olgu ve olayları akıl yoluyla çözmemiz gerektiğinde felsefe yaparız.
Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A
Her felsefi düşünce içinde doğduğu toplumdan etkilenir.
B
Evrensel ahlak ilkeleri mümkündür.
C
Felsefe insanın hayatında kaçınılmaz bir etkinliktir.
D
Felsefi düşünceler birbirinden etkilenir.
E
Sorgulama yapma felsefenin temelidir.
Soru 11
Düşünme faaliyeti içinde kullanılan “nedir?” tarzındaki felsefi sorularla varlığın özü, insan bilgisinin imkânı ve sınırları, insanın evrendeki yeri belirlenmeye çalışılır. Bu tip soruların eksiksiz ve kesin bir cevaba ulaşması varlık, bilgi ve değer üzerine bütünsel bir bilginin ortaya çıkması veya bir insanın böyle bir bilgiye sahip olabilecek ölçüde olgunluğa ermesi halidir.
Parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Erdem
B
Ahlak
C
Filozof
D
Hikmet
E
Metafizik
Soru 12
• İbn’i Sina’ya göre felsefenin veya hikmetin amacı nesnelerin hakikatlerini bir insanın ulaşabileceği kadar bilmesidir.
• Gazali’ye göre hikmet, insani aklın elde edebileceği bilginin kesin ve gerçek delillerle ilahi kaynağa dayandırılarak elde edilmesidir.
• El Kindi’ye göre hikmet, değer ve mertebe yönünden sanatların en üstünüdür. Felsefe, varlığın hakikatini insanın akıl gücü ölçüsünde bilmesidir.
Düşünceleri verilen bu filozoflarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Hikmet sahibi olabilmek için felsefe yapmak gerektiği düşüncesini savunurlar.
B
Felsefenin insan aklının bir ürünü olduğunu savunurlar
C
Bazı filozoflar hikmetin ilahi kaynaklı olduğunu iddia etmiştir.
D
Felsefeden çok hikmet kavramına önem verdikleri söylenebilir.
E
Hikmeti, insanın elde edebileceği en üst mertebe olarak değerlendirirler.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön
Bunlara da bakabilirsin
Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.