KPSS Tarih Denemesi-2 Online Çöz

Tebrikler - adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Test Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Cevap: %%SCORE%%
Yanlış Cevap: %%WRONG_ANSWERS%%
Başarı Oranı: %%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Antlaşması ile "iki taraftan bi­rinin kabul etmediği bir belgeyi diğeri de kabul etmeyecektir" kararı alınmıştır. Bu durum, aşağıdaki antlaşmalardan hangi­sinin Rusya tarafından tanınmadığını ortaya koymaktadır?
A
Gümrü Antlaşması
B
Kars Antlaşması
C
Sevr Antlaşması
D
Lozan Antlaşması
E
Mudanya Ateşkes Antlaşması
Soru 2
Lozan Antlaşması'nı Türkiye adına imzala­yan heyetin başkanı aşağıdakilerden hangi­sidir?
A
Rauf Orbay
B
Kazım Karabekir
C
İsmet İnönü
D
Refet Bele
E
Ali Fuat Paşa
Soru 3
I. Sovyet Rusya
II. Bulgaristan
III. Yunanistan
Yukarıdaki devletlerden hangileri, Lozan konferansına sadece Boğazlar konusunda katılmıştır?
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l, ll ve lll
Soru 4
Lozan Konferansı 20 Kasım 1923'te başladı. Ancak ilk konferans bir karar alınmadan dağıl­dı. İlk konferansta bir sonuç alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bazı devletlerin konferans geç katılmaları
B
TBMM hükümeti'nin tanınmak istenmemesi
C
İtilaf Devletlerinin kendi aralarında anlaşa­mamaları
D
İstanbul Hükümeti'nin konferansa davet edilmesi
E
Türk tarafının Misak-ı Milli'den taviz ver­meye zorlanması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması ile sağlanan gelişmeler arasında gösterile­mez?
A
Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
B
Borçlar sorunun karara bağlanması
C
Batı Sınırının belirlenmesi
D
Kapitülasyonların kaldırılması
E
Musul'un İngilizlerin denetiminde bulunan Irak'a bırakılması
Soru 6
Lozan Antlaşmasında;
-Boğazların iki yakasının askerden arındırıl­ması
-Boğazların yönetiminin bir komisyona bıra­kılması kararının kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisine ters düşmekte­dir?
A
Misak-ı Milliye
B
Eşitlik ilkesine
C
Uluslararası antlaşmalara
D
İnsan Haklarına
E
İç hukuka
Soru 7
Lozan Antlaşması ile;
I. Karaağaç
II. Dedeağaç
III. Dimetokya
hangisi veya hangileri, savaş tazminatı ola­rak Türkiye'ye verilmiştir?
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 8
I. İmroz
II. Bozcaada
III. Tavşanlı
Yukarıdaki adalardan hangileri, Lozan Ant­laşmasında Türkiye'ye bırakılmışlardır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşma­sından önce çözüme kavuşturulan sorun­lardan biridir?
A
Adalar Sorunu
B
Kapitülasyonlar sorunu
C
Azınlıklar sorunu
D
Doğu Sınırı
E
Savaş tazminatı
Soru 10
Lozan Antlaşması'nda;
I. İstanbul
II. Batı Trakya
III. Doğu Anadolu
yörelerinden hangilerinde bulunan Türk ve Rum nüfusun mübadelesi kapsam dışında tutulmuştur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I. ll ve lll
Soru 11
I. Türk Yunan sınırının bu günkü şeklini alması
II. Karaağaç yöresinin Türkiye'ye verilmesi
III. imroz ve Bozcaada Türk adaları oldukları­nın kabul edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Lozan Antlaş­masının kapsamında yer alır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
I. Rodos ve On iki adanın Yunanistan'a verilmesi
II. Batum'un Gürcistan'a verilmesi
III. Azınlık haklarının belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaş­masının kapsamında değildir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13
Lozan Antlaşmasında;
I. Suriye sınırı
II. Irak Sınırı
III. Yunanistan
hangilerinin sınırları kesin olarak belirlen­memiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 14
Lozan Konferansı'nda;
I. Musul
II. Hatay
III. Boğazlar
hangileri Türkiye ile İngiltere arasında so­run olmuştur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 15
I. İngiltere
II. Rusya
III. Japonya
Lozan Konferansı'nda Türkiye'nin istekleri­ne en fazla karşı çıkan devletler yukarıdakilerden hangileridir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16
Aşağıdaki illerimizden hangisi, Lozan Ant­laşmasından sonra Türkiye'ye katılmıştır?
A
Kars
B
İzmir
C
Hatay
D
Bursa
E
Eskişehir
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, saltanatın kaldı­rılmasının nedenleri arasında gösterilemez?
A
Başkentin belirlenmesinde engel oluştur­ması
B
Lozan Konferansı'na istanbul Hükümeti'nin çağrılması
C
İkili yönetime son verilmek istenmesi
D
Cumhuriyet yönetimine geçmek için uygun ortam oluşturmak
E
Milli egemenliğin gerçekleştirilmek isten­mesi
Soru 18
Halifeliğin saltanatla birlikte kaldırılmamasında;
I. Uygun ortamın olmaması
II. Dış güçler tarafından kullanılmasını önle­mek
III. İtilaf Devletleri'nin tepkisinden çekinilmesi
hangilerinin dikkate alındığı söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 19
Lozan Antlaşması'nda aşağıdaki konulardan hangisinde alınan kararlar, Türkiye'nin egemenliğini sınırlayan bir özellik taşımakta­dır?
A
Borçlar
B
Boğazlar
C
Kapitülasyonlar
D
Nüfus Mübadelesi
E
Savaş Tazminatı
Soru 20
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile azın­lıklara daha önce tanınan siyasal ve ekono­mik ayrıcalıklar kaldırılmıştır?
A
Moskova Antlaşması
B
Ankara Antlaşması
C
Lozan Antlaşması
D
Gümrü Antlaşması
E
Kars Antlaşması
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşma­sının imzalanmasının getirdiği sonuçlar arasında gösterilemez?
A
Türkiye'nin tam bağımsız bir devlet olarak tanınması
B
Boğazlar komisyonunun kaldırılması
C
Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
D
Savaş tazminatının ödenmesi
E
Türkiye'nin uluslararası alanda etkinliğinin artması
Soru 22
I. Boğazlar sorunu - Montrö Ant.
II. Musul sorunu - Ankara Ant.
III.Yabancı Okullar - Lozan Ant.
IV.Türk -Yunan Sınırı - Lozan Ant.
V. Hatay Sorunu - Kars Ant.
Yukarıda Türkiye'nin karşılaştığı bazı sorun­lar ve çözüme kavuşturuldukları antlaşma­lar karşılarında verilmiştir. Hangisi doğru ve­rilmemiştir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 23
Lozan Antlaşmasından sonra İtilaf Devlet­leri tarafından gündeme getirilen Yabancı okullar sorununu Türkiye;
I. İç sorun kabul etmesi
II. Bağımsızlığa ters düşmesi
III. Ekonomiyi olumsuz etkilemesi
nedenlerinden hangisinin etkisi ile görüş­meyi reddetmiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 24
Kütahya -Eskişehir Muharebelerinin sonuç­ları arasında;
I. Tekalif-i Milliye Yasası'nın kabul edilmesi
II. Başkomutanlık Yasası'nın kabul edilmesi
III.İlk Anayasasının kabul edilmesi
gelişmelerden hangileri yer alır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
24 tamamladınız.
Bunlara da bakabilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.