KPSS Tarih Deneme Sınavı-1 Online Çöz

Tebrikler - adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Test Soru Sayısı: %%TOTAL%% Doğru Cevap: %%SCORE%% Yanlış Cevap: %%WRONG_ANSWERS%% Başarı Oranı: %%PERCENTAGE%% %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Atatürk kaleme aldığı Nutuk adlı eserinde aşağıda verilen olaylardan hangisine değinmiştir?
A
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
B
Millet Mekteplerinin açılması
C
Türk devleti’nin kuruluşu
D
1929 Dünya Ekonomik bunalımı
E
Kadınlara seçilme hakkının tanınması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi 28 Mayıs 1927’de çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun amacıdır?
A
Devletçilik ilkesini uygulamak
B
İşsizlere devlet tarafından iş sağlamak
C
Özel teşebbüsü güçlendirmek
D
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı uygulamak
E
Yer altı zenginliklerini çıkarmak
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra çıkarılan bir kanundur?
A
Hilafetin kaldırılmasıyla ilgili kanun
B
Tekke, türbe ve zâviyelerin kapatılmasıyla ilgili kanun
C
Soyadı Kanunu
D
Türk Medenî Kanunu
E
Takrir-i Sükûn Kanunu
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi, diğerlerini zorunlu hale getirmiştir?
A
Medreselerin kapatılması
B
Tekke ve türbelerin kapatılması
C
Yabancı okulların Türkiye Cumhuriyeti müfettişlerinin denetiminde olması
D
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
E
Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması
Soru 5
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda, ithalat konusu olan temel tüketim mallarının üretimine ağırlık verilmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?
A
Dışa bağımlılığı azaltma
B
Her alanda sanayileşme
C
Fabrikalar açma
D
Yatırımlar yapma
E
Dış kredi sağlama
Soru 6
Atatürk’ün en önemli eserlerinden biri de bizzat kaleme aldığı “Nutuk”tur. Bu eserde Atatürk Türk bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu anlatır.
Atatürk bu eserinde,
I. 1919 – 1920
II. 1920 – 1923
III. 1923 – 1927
IV. 1927 – 1938
dönemlerinden hangilerini anlatmaktadır?
A
I-II-III
B
I-III
C
III-IV
D
I-II-III-IV
E
I ve IV
Soru 7
Cumhuriyet Dönemi’nde erkeğin aile kurumuyla ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?
A
İtalyan Ceza Kanunu’nun adapte edilerek yürürlüğe girmesi
B
Çok partili demokratik hayata geçilmesi
C
Lâiklik ilkesinin anayasa güvencesine alınması
D
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
E
Medeni Kanun’un kabul edilmesi
Soru 8
1934’de çıkartılan bir kanunla “ağa, hacı, molla, efendi, hazret vb” unvanların kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasaklamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Toplumda ayrıcalıklı olmayı önlemek
B
Modern toplumlara uyum sağlamak
C
Halifeliğin gücünü azaltmak
D
Osmanlı hanedanının etkisini kırmak
E
Toplumda ayrıcalıklı olmayı önlemek
Soru 9
Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye’ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?
A
Teşvik-i Sanayi Kanunu
B
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
C
Lozan Antlaşması
D
Birinci İzmir İktisat Kongresi
E
Kabotaj kanunu
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Millet Mekteplerinin amaçlarından biridir?
A
Basılan kitap sayısını artırmak
B
Okuma yazma oranını artırmak
C
Eğitim ve öğretimi birleştirmek
D
Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak
E
Yüksek okul sayısını artırmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Bunlara da bakabilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.