Öğretmenlerin 22-30 Haziran 2020 Seminer saatleri, Mesleki Çalışma Konuları

Öğretmenlerin seminerleri saat kaçta başlayacak?, Öğretmenlerin seminer konuları neler?, Seminerde ne tür faaliyetler yapılacak? 22-30 Haziran seminer saatleri vs. birçok soruyu öğretmenler sormakta. Detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında öğretmenlerin mesleki çalışma programını yüz yüze yapacağını duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu Mesleki Çalışma Programına göre öğretmenlerin seminer saatleri, faaliyetleri ve seminer konuları aşağıda yer almaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla Haziran 2020 mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

 1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
 2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
 3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
 5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
 6. Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.
 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
 8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
 9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

2. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

3. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

 1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
 2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi.
 3. Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri: Okul dışı öğrenme ortamlarında işlenecek ders ve kazanımlara uygun yeni etkinliklerin üretilmesi ve paylaşılması.
 4. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.
 5. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.
 6. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
 7. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
 8. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
 9. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
 10. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

 1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
 2. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
 3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi
 4. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
 5. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
 6. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
 7. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
 8. Akıl ve zekâ oyunları eğitimi
 9. Müze eğitimi
 10. Masal anlatıcılığı eğitimi
 11. Oryantiring eğitimi
 12. Doğa yürüyüşü eğitimi
 13. Bir öğretmen bin ritim eğitimi
 14. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
 15. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
 16. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi
 17. Okul-aile iş birliği eğitimi
 18. Okul tabanlı afet eğitimi
 19. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
 20. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi
 21. Okulda ilk yardım eğitimi
 22. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
 23. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
 24. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
 25. Değerler eğitimi
 26. Kaynaştırma eğitimi
 27. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
 28. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
 29. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler
 30. STEM eğitimi
 31. Robotik ve kodlama eğitimi
 32. Teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi
Bunlara da bakabilirsin