AÖF Acil Durum ve Afet Yönetimi 1. Yarıyıl Bireyler Arası İletişim Dersi Final Dönemi 1. Deneme Sınavı Çöz

Tebrikler - adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Test Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Cevap: %%SCORE%%
Yanlış Cevap: %%WRONG_ANSWERS%%
Başarı Oranı: %%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Empatide karşımızdaki kişinin duygularını anlamak esastır
B
Sempatide yandaş olmak esastır
C
Sempatide kendiminizi karşıdakinin yerine koymak şarttır
D
Sempatide başkası hakkındaki kaygılarımız ve durumu düzeltme isteğimiz vardır
E
Empatide karşımızdaki kişiyle paralel duyguları paylaşmamız gerekmez
Soru 2
Biz ikimiz bu şeyleri bugün yapmak zorundayız; sence bunu nasıl düzenleyebiliriz?” şeklindeki mesaj ne tür bir iletişim davranışıdır?
A
problem oryantasyon
B
tanımlama
C
kesin olmama
D
kendinliğindenlik
E
değerlendirme
Soru 3
Hocker ve Wilmot strateji seçeneklerini kaç başlık altında değerlendirir?
A
5
B
7
C
6
D
4
E
3
3 numaralı soru için açıklama 
Hocker ve Wilmot (1985: 112-125) strateji seçeneklerini üç başlık altında değerlendirirler: 1. Kaçınma Stratejileri 2. Rekabetçi Stratejiler 3. İşbirlikçi Stratejiler
Soru 4
I. Daha iyi olmasına yardım etmek
II. Bir şeyin farkına varmamızı sağlamak
III. Endişe ya da ilgi belli etmek
IV. İletişim kanallarını açık tutmak
V. Fikir ayrılıkları olduğunda havayı temizlemek
Yukarıdaki ifadelerden hangileri yapıcı eleştirinin amaçları arasında yer almaktadır?
A
I ve II
B
I, II, III, IV ve V
C
I ve V
D
I, III ve IV
E
Yalnız I
Soru 5
Değeri ölçmek için kullanılan bir ölçü var mıdır?
A
Teknoloji
B
Öğrenme
C
Çatışma
D
Norm
E
Süreklilik
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
A
Öğrenilir
B
Bireyseldir
C
Tarihi ve süreklidir
D
Örüntülüdür
E
Simgeseldir
Soru 7
Savunmacı iletişimi başlatan iletişim tipi sayısı hangi seçenekte yer almaktadır?
A
Üç
B
Dört
C
İki
D
Altı
E
Beş
7 numaralı soru için açıklama 
Savunmacı davranışı başlatan altı tip iletişim davranışı ile karşılaşılır: 1. Değerlendirme-Tanımlamaya Karşı 2. Kontrol-Problem Oryantasyonuna Karşı 3. Strateji-Kendiliğindenliğe Karşı 4. Umursamazlık-Empatiye Karşı 5. Üstünlük-Eşitliğe Karşı 6. Kesinlik-Kesin Olmamaya Karşı
Soru 8
Kültür tek bir olgu değildir, kültürü oluşturan ögeler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, kültürü oluşturan bu ögelerden birisi değildir?
A
Normlar
B
Mitler
C
Halk kahramanları
D
Efsaneler
E
Tarihi hayvanlar
Soru 9
Devito’nun John Deweys’in sorun çözme tekniklerini model alarak uyarladığı çatışma çözüm aşamalarının sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Olası çözümleri incelemek - Çözümü test etmek - Çatışmayı tanımlamak - Çözümü reddetmek ya da kabul etmek - Çözümü değerlendirmek
B
Çözümü değerlendirmek - Çatışmayı tanımlamak - Olası çözümleri incelemek - Çözümü test etmek - Çözümü reddetmek ya da kabul etmek
C
Çatışmayı tanımlamak – Olası çözümleri incelemek – Çözümü test etmek – Çözümü değerlendirmek – Çözümü reddetmek ya da kabul etmek
D
Çatışmayı tanımlamak - Çözümü test etmek - Olası çözümleri incelemek - Çözümü değerlendirmek - Çözümü reddetmek ya da kabul etmek
E
Çözümü test etmek - Çatışmayı tanımlamak - Olası çözümleri incelemek - Çözümü değerlendirmek - Çözümü reddetmek ya da kabul etmek
Soru 10
Farkında olmadan kararlarımızı ve seçimlerimizi etkileyen düşünce süreçleri aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A
Kalıpyargı
B
Geri-iletim
C
Empati
D
Önyargı
E
Yargı
Soru 11
Çatışma yönetimi aşamalarında, çözümü değerlendirmek için Edward deBono tarafından geliştirilen 6 şapka yöntemine göre; aşağıdakilerden hangisi "olabilecek en kötü ihtimali görüp değerlendirme"yi temsil eder?
A
Yaratıcı Yeni Fikir Şapkası
B
Negatif Görüş Şapkası
C
Düşünceyi Kontrol Şapkası
D
Gerçek Şapkası
E
Duygu Şapkası
11 numaralı soru için açıklama 
Edward deBono altı farklı bakış açısı sunar ve bunları “düşünme şapkaları” olarak tanımlar. Bu bakış açılarının tanımlanması ve nasıl kullanılabileceğinin öğretilmesi durumunda çatışmaların çözümünde daha üretken olunacaktır. 1. Gerçek Şapkası: Bu tarafsız şapka olarak da tanımlanır. Gerçekler üzerine odaklanır, net bilgiler sunar. 2. Duygu Şapkası: Sorunla ilgili olarak verilen duygusal yanıtlar üzerine odaklanır. 3. Negatif Görüş Şapkası: Olabilecek en kötü ihtimali görüp değerlendirir. Karamsar şapkadır. 4. Pozitif Yararlar Şapkası: İyimser şapkadır. Olumlu ihtimaller üzerinde durulur. 5. Yaratıcı Yeni Fikir Şapkası: Sorunla ilgili yeni yaklaşımlar aranması üzerine odaklanır. 6. Düşünceyi Kontrol Şapkası: Ne yapıldığının analiz edilmesi söylenir. Düşünce sistematize edilir.
Soru 12
Çinliler hakkında onların güvenilmez oldukları ile ilgili bir önyargıya sahip bir bireyin, Çinli bir iş arkadaşı ile aynı ofisi paylaşmak istememesi, önyargıların hangi özelliği açıklanır?
A
Nesnel değerlendirmelere dayanmaları
B
Kişilik haklarını ihlal etmeleri
C
Basmakalıp yargılar oluşturmaları
D
Sosyal uzaklık yaratmaları
E
Aşağılık duyguları oluşturmaları
Soru 13
Nesnel terimler içinde ifade edilebilen kazançların değerli olduğunu ifade eden kültürün temel boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dünya görüşü
B
İnsanın doğası
C
Uygulanabilirlik ve verimlilik
D
Materyalizm
E
İnsanın doğayla ilişkisi
Soru 14
I. Karşı fikri reddetme
II. Karşılıklı değerlendirme
III. Şaka Yapma
IV. Ayıplama
V. Karamsarlık
Yukarıdaki öncüllerde; kaçınma, rekabetçi ve işbirlikçi çatışma stratejilerine örnekler verilmiştir. İkişerli eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?
A
III
B
I
C
V
D
IV
E
II
14 numaralı soru için açıklama 
Kaçınma Stratejileri : Kaçınma, çatışma içindeki tartışmaları en aza indirmeye çalışmaktır. Daha önceki satırlarda da açıklandığı gibi bir değişiklik umulmadığı durumlarda bu stratejiye başvurulur. Bu, bir bulutla mücadele gibidir. Bazı durumlarda da kişi kendini güçsüz hissettiği zaman kullanılır. Kaçınma stratejileri, çatışma içine dahil olmayı reddetmenin bir fonksiyonudur. Rekabetçi Stratejiler : Bunlar sözlü rekabet ya da bireyci davranıştır. Bu stratejiler kazan – kaybet düşüncesi üzerine odaklanmıştır ve biri ne alırsa diğeri kaybeder. Burada amaç diğerinin değişmesidir. Bu strateji kullanılarak diğer tarafa karşı üstün gelmek ve bir avantaj sağlamak hedeflenir. İşbirlikçi Stratejiler : Her iki taraf için de uygun bir çözüm aramak için uygulanır. Çatışmada bütün tarafların kazanımı maksimuma çıkarılmaya çalışılır. “Bütünleştirici” sözcüğü işbirliği stratejilerini tanımlamak için kullanılır. I ve IV rekabetçi stratejilere; III ve V kaçınma stratejilerine örnektir. II numaralı ise işbirlikçi stratejilere örnektir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden birisi değildir?
A
Kültür öğrenilir.
B
Kültür örüntülüdür
C
Kültür tarihidir ve süreklidir
D
Kültür toplumsaldır.
E
Kültür bireyseldir.
Soru 16
Aşağıdaki düşünme şapkalarından hangisi tarafsız şapka olarak da tanımlanır?
A
Gerçek Şapkası
B
Negatif Görüş Şapkası
C
Yaratıcı Yeni Fikir Şapkası
D
Duygu Şapkası
E
Düşünceyi Kontrol Şapkası
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi bir tartışmayı başarıyla yürütebilmek için sahip olunması gereken olumlu niteliklerden biri olabilir?
A
Duyarlı olma
B
Çabuk gücenme
C
Peşin hükümlere sahip olma
D
Bencil olma
E
Subjektif yargılara sahip olma
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi yapıcı eleştirinin amaçlarındandır?
A
Can yakmak ya da küçük düşürmek
B
İletişim kanallarını açık tutmak
C
Dikkat çekmek
D
Yönlendirmek ya da kontrol etmek
E
Suç atmak ya da suçlu hissettirmek
18 numaralı soru için açıklama 
Yapıcı eleştirinin amaçları şunlardır (Hogan ve Stubbs, 2012: 123-124): • Daha iyi olmasına yardım etmek • Bir şeyin farkına varmamızı sağlamak • Endişe ya da ilgi belli etmek • İletişim kanallarını açık tutmak • Fikir ayrılıkları olduğunda havayı temizlemek • Bizi olumlu değişiklikler yapmaya motive etmek
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi önyargının temel özelliklerinden biri değildir?
A
aşağılık duyguları
B
sosyal uzaklık
C
bütünsel bilgi
D
sınıflandırma
E
basmakalıp yargılar
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi özgürlükçü çağdaş anlayışın temel varsayımlarından biridir?
A
Kadercidir
B
Kadın ve erkek eşit değildir
C
Birey devlet içindir
D
Materyalisttir
E
Din ve devlet ayrımı yoktur
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
Bunlara da bakabilirsin