10. Sınıf Felsefe 1. Ünite Felsefeyi Tanıma Testi Online Çöz

10. Sınıf Felsefe 1. Ünite Testi

Tebrikler - 10. Sınıf Felsefe 1. Ünite Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Platon: Var olanı bilmek için yöntemli düşünme etkinliğidir.
Aristoteles: Var olmanın ilk temellerini ve ilkelerini araştıran bilimdir.
Farabi: Var olmaları bakımından varlıkların bilinmesidir.
Karl Jaspers : Felsefe yolda olmaktır.
Verilen görüşler felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir?
A
Evreni anlama çabasıdır.
B
Bilgeliğin peşindedir.
C
Bilim olma yolundadır.
D
Eleştirel bir etkinliktir.
E
Evrensel bir etkinliktir.
Soru 2
Felsefe bilgelik sevgisi yani philosophia’ dır. "Sophia", sadece bilgelik değil, aklın ön gördüğü biçimde davranmayı, taşkınlıklardan kaçınmayı, kendi davranışlarını belirleyebilmeyi, karşılaşılan olumsuzluklara direnç göstermeyi de içeren anlamlara sahiptir.
Bu parçadan felsefeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Eyleme dönük olması
B
Dönemin şartlarını dikkate alması
C
Eleştirel tutum takınması
D
Bilgi birikimi oluşturması
E
Yığılan bilgiye sahip olması
Soru 3
Felsefe;
-Gökkuşağının altından geçmektir.
-Her filozofun kendi ağacını diktiği bir ormandır.
-Sıradan bir yaşama karşı bilgece bir yaşam oluşturma çabasıdır.
-İnsanın kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuktur.
 Yukarıda verilen cümlelerde felsefi bilginin hangi özelliğine örnek verilmemiştir?
A
Eleştirellik
B
Kümülatiflik
C
Evrensellik
D
Süreklilik
E
Refleksif olma
Soru 4
Felsefe yaparken herhangi bir ideolojinin içinde olmamak, yaklaşımları tartışmasız ve kesin olarak kabul etmeksizin sorgulamak önemli bir tutumdur.
Bu cümlede felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A
Düşüncede tutarlılık
B
Sistematik bilgi
C
Kritik düşünce
D
Dogmatik yaklaşım
E
Yararlı düşünce
Soru 5
    Felsefe, doğruya ulaşmak ister, bunun için uğraşır. Eldekileri bu amaç için  boyuna ayıklar, eleştirel bir süzgeçten geçirir. İster düşünme ile ister deneme ile olsun felsefe doğruya  ulaşmayı amaçlar.
Bu bilgiler ışığında felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A
İnsanın kişisel yaşamı üzerine sorumluluk bilinci kazandırır.
B
Durup dinlenmeden bir hakikati arama işidir.
C
Bir tür yaşama sanatıdır.
D
Olgular arasındaki nedensel ilişkilerin aranmasıdır.
E
İyi ve güzel olanın dışa vurumudur.
Soru 6
Yaşadıklarının anlamını düşünmeyen insanların hayatı, kendi ellerinde ya da kontrollerinde değildir. Onlar başkalarınca idare edilmektedirler.
Sokrates'in sözlerinden hareketle felsefenin en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Genelleme yapma
B
Olaylara bütüncül yaklaşma
C
Kuşatıcı olma
D
Sorgulama yapma
E
Şeylerin aslını araştırma
Soru 7
Kavramlaştırma, felsefi düşünme içinde önemli bir yer tutar. Fakat filozof kavramlaştırmanın ötesinde varlığın nedenini, insan ve hayatın anlamını sorgular ve bu konular hakkında kendi görüşlerine dayanarak genellemelere ulaşır.
 Parçadan  felsefe ve filozofa dair aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A
Felsefe, kavramları oluşturma çabasıdır.
B
Filozof, öze dönük sorgulama yapar.
C
Felsefe, varlık ve hayatı anlama isteğinden doğar.
D
Filozof, ele aldığı konuları bütüncül düşünür.
E
Filozofların kişiliği çalışmalarına yansır.
Soru 8
Antik Çağ'ın ünlü filozoflarından biri öğrencisinin kendisinin söylediği her şeyi onayladığını fark etmiş ve şöyle demiş: "Söylediklerimden herhangi birine karşıt bir düşünce ileri sür ki karşılıklı konuştuğumuzu bileyim."
Parçaya göre filozof öğrencisinden, aşağıdakilerden hangisini istemektedir?
A
Tutarlı düşünceler üretmesini
B
Doğru bilgi arayışında olmasını
C
Genel-geçer konularla ilgilenmesini
D
Sezgilerle bilgi üretmesini
E
Eleştirel bir tutum takınmasını
Soru 9
Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.
Felsefe doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.
Felsefe yolda olmaktır.Felsefe insanın, eşyanın yahut bütün var olanların hakikatine vâkıf olmak suretiyle yetkinleşmesi"dir.
Buna göre filozofların farklı tanımları felsefenin hangi özelliği ile ilgidir?
A
Evrensel bir etkinlik oluşunun
B
Öznel bir etkinlik oluşunun
C
Düşünme üzerine düşünme olmasının
D
Sürekli bir etkinlik olmasının
E
Sorulara dayalı olmasının
Soru 10
Konfüçyüs öğrencisinin ruhani varlıklara hizmet etmekle ilgili sorduğu soruyu şöyle cevaplar:''Eğer biz insana hizmet edemiyorsak nasıl olur da ruhani varlıklara hizmet edebiliriz?''der. Öğrencisinin ölümle ilgili sorusuna ise''Eğer hayat hakkında bir bilgimiz yoksa ölüm hakkında nasıl olsun?''der.
Konfüçyüs'ün bu düşüncesi felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A
Rasyonel olma
B
Bilgi birikimine dayanma
C
Yaşamla iç içe olma
D
Toplumdan etkilenme
E
Dönemsel olma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.